Integracja Bootstrap.

Przy tworzeniu aplikacji prędzej czy później będziemy dodawać pliki css/js, często będą to pliki popularnych frameworków css.
Obecnie jednym z bardziej populanych jest Bootstrap 4 i na tym przykładzie się skupimy.
Bootstrapa ściagamy z oficjalnej strony frameworka.
Podstawowa strona wygląda tak:

  <!doctype html>
  <html lang="pl">
    <head>
      <!-- Required meta tags -->
      <meta charset="utf-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

      <!-- Bootstrap CSS -->
      <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.2.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-GJzZqFGwb1QTTN6wy59ffF1BuGJpLSa9DkKMp0DgiMDm4iYMj70gZWKYbI706tWS" crossorigin="anonymous">
      <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">

      <title>Hello, world!</title>
    </head>
    <body>
      <h1>Hello, world!</h1>

      <!-- Optional JavaScript -->
      <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
      <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.6/umd/popper.min.js" integrity="sha384-wHAiFfRlMFy6i5SRaxvfOCifBUQy1xHdJ/yoi7FRNXMRBu5WHdZYu1hA6ZOblgut" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.2.1/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-B0UglyR+jN6CkvvICOB2joaf5I4l3gm9GU6Hc1og6Ls7i6U/mkkaduKaBhlAXv9k" crossorigin="anonymous"></script>
      <script src="assets/js/main.js"></script>
    </body>
  </html> 

Zakładając, że pliki css/js (plus przykładowe pliki style.css i main.js w których można nadpisywać domyślne style frameworka) umieścimy we wcześniej wspomnianym folderze assets zmodyfikowany kod pod CodeIgnitera będzie wyglądał tak:

  <!doctype html>
  <html lang="pl">
    <head>
      <!-- Required meta tags -->
      <meta charset="utf-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

      <!-- Bootstrap CSS -->
      <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url('assets/css/bootstrap.min.css'); ?>">
      <link rel="stylesheet" href="<?php echo base_url('assets/css/style.css'); ?>">

      <title>Hello, world!</title>
    </head>
    <body>
      <h1>Hello, world!</h1>

      <!-- Optional JavaScript -->
      <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS -->
      <script src="<?php echo base_url('assets/js/jquery-3.3.1.slim.min.js'); ?>"></script>
      <script src="<?php echo base_url('assets/js/popper.min.js'); ?>"></script>
      <script src="<?php echo base_url('assets/js/bootstrap.min.js'); ?>"></script>
      <script src="<?php echo base_url('assets/js/assets/js/main.js'); ?>"></script>
    </body>
  </html> 

(Kliknij plus poniżej, aby przejść dalej)

Skrypty - Pierwsza aplikacja, integracja, formularze.
Pierwszy projekt, integracja z Bootstrapem, formularz kontaktowy.
keyboard_arrow_down
Stworzenie pierwszej, prostej aplikacji z trzema widokami i kontrolerem. add
Integracja z popularnym frameworkiem css Bootstrap. add
Formularz kontaktowy z walidacją pól. add